Welcome to UCPH SIF

Quick Start

New to SIF?

If you haven't used SIF before you need to first

I'm already on SIF!

In case you already signed up, you can proceed with

About UCPH SIF

SIF is the Sensitive Information Facility at University of Copenhagen (UCPH). It is meant for storing sensitive data in general and in particular personal data requiring special care under under the EU General Data Protection Regulation (GDPR). SIF delivers centralized storage space for sensitive project files and allows safe sharing with other project participants using SIF.
As a user of SIF you should beware of the following:

 • When you create a new project the UCPH legal office is automatically notified
 • Any login attempt is logged
 • Any access to data is logged along with your ID, time of day and other relevant information
 • Any access pattern that is considered "suspicious" will result in a suspension of your account
You are not under any circumstances allowed to share your account with anybody else. If other persons need access to your data they must have and use their own account to do so.
Examples of suspicious behaviour may include:
 • Login from different internet addresses within a short time frame
 • Login from outside Denmark
 • Structured download of data
 • Attempts to circumvent security controls or access data to which you have no privilege
Please note that these rules are in place to protect you as a researcher and University of Copenhagen in general. We try hard to make the system as easy to use as possible, while always ensuring the required high level of security.
For now SIF use is limited to the faculty of Science, but it may be extended to all of UCPH in the future.

Frequently Asked Questions (FAQ)

How much storage space do I have on SIF?

There's no space quota on the general SIF storage. Anything within a few terabytes should be fine. We suggest that you just have a word with us if you want to store more than that.

Is my SIF Data Replicated and Backed Up?

All user data on SIF is automatically replicated over multiple disks with RAID technology. We additionally run automatic nightly backup of all SIF user data to a remote location.

How do I Transfer Entire Folders to/from SIF?

Currently SIF only supports upload/download of individual files through the web interface. We're working on adding more efficient handling and transfer of entire folders.

Why can't I use certain characters in file names?

SIF prevents certain characters like "< > { | } * ? [ ]" in file names. You may already have run into similar limitations when naming files on your own PC or devices. In order to provide a secure and consistent experience across different platforms, web and advanced interfaces SIF prohibits those and some more that are known to cause problems. Either because they are so-called control characters with a special potentially dangerous meaning on the storage systems or because they are known to interfere with the web interfacing and presentation. We are continuously evaluating the need for allowing more exotic characters but always with focus on not breaking existing interfaces and backends. Feel free to contact us about the possibility of allowing any additional characters that you may miss.

Questions and Support

Feel free to contact us using the email link at the bottom of the page in case you have any questions or comments (in English or Danish).

Terms of Use

SIF comes with only few restrictions and they should be in line with basic common sense.
For the complete details please refer to the official terms of use always available from here.

Velkommen til UCPH SIF

Hurtigt igang

Ny på SIF?

Hvis ikke du har en SIF konto, skal du først igennem

Jeg er allerede på SIF!

Hvis du allerede har tilmeldt dig SIF, kan du gå direkte til

Om UCPH SIF

SIF (Sensitive Information Facility) er en facilitet på Københans Universitet (KU). Den er rettet mod lagring af sensitive data, herunder personhenførbare data klassificeret som følsomme i persondataforordningen, forordning 2016/679 (også kendt som EU GDPR). SIF leverer centraliseret lagerplads til følsomme projektfiler og mulighed for sikker deling med andre projektdeltagere på SIF.
Som bruger på SIF bør du være opmærksom på følgende:

 • Når du opretter et nyt projekt får KUs juridiske afdeling automatisk besked
 • Ethvert loginforsøg bliver registreret
 • Al dataadgang registreres sammen med dit ID, tidspunkt og øvrige relevante data
 • Adgangsmønstre som forekommer "mistænkelige" vil føre til suspendering af din konto
Du må under ingen omstændigheder dele din konto med andre. Hvis andre har behov for adgang til dine data skal de have og benytte deres egen konto til formålet.
Eksempler på mistænkelig adfærd kan være:
 • Login fra forskellige internet adresser indenfor et kort tidsrum
 • Login fra placeringer udenfor Danmark
 • Struktureret download af data
 • Forsøg på at omgå sikkerhedsmekanismerne eller tilgå data du ikke har ret til
Bemærk at disse regler håndhæves for at beskytte både dig som forsker og Københavns Universitet i det hele taget. Vi gør vores bedste for at gøre systemet nemmest muligt at bruge, dog altid under skarpt hensyn til at opretholde det nødvendige høje sikkerhedsniveau.
SIF er i første omgang begrænset til Det natur- og biovidenskabelige fakultet (Science), men på længere sigt vil det muligvis blive udbredt til hele KU.

Ofte stillede spørgsmål (OSS)

Hvor meget plads har jeg på SIF?

Vi håndhæver ikke som sådan pladskvoter på selve SIF datalageret. Så længe vi taler datamængder op til terabytes, skulle der ikke være nogen problemer. Hvis du gerne vil gemme mere end det, kan det sikkert også lade sig gøre - bare tag en snak med os om det.

Er mine SIF data replikerede og med backup?

Al brugerdata på SIF er automatisk replikeret over flere diske v.h.a. RAID-teknologi. Vi kører desuden hver nat automatisk backup af alle SIF brugerdata til en fjernlokation.

Hvordan overfører jeg hele foldere til/fra SIF?

I øjeblikket understøtter SIF kun at man uploader/downloader enkeltfiler gennem web-interfacet. Vi arbejder på at tilbyde mere effektiv håndtering og overførsel af hele mapper.

Hvorfor er der tegn jeg ikke kan bruge i filnavne?

SIF afviser enkelte tegn så som "< > { | } * ? [ ]" i filnavne. Måske du allerede har oplevet lignende begrænsninger i navngivningen af filer på din PC eller andre enheder. For at kunne levere en sikker og ensartet brugeroplevelse på tværs af platforme, web og avancerede brugergrænseflader afviser SIF disse og visse andre som er kendt for at skabe problemer. Hvadenten det er fordi de er såkaldte kontroltegn med en speciel og potentielt skadelig betydning på lagersystemerne eller fordi de vides at forstyrre web-brug og -visning. Vi evaluerer løbende på behovet for at tillade yderligere eksotiske tegn, hele tiden under krav om hverken at skade brugergrænseflader eller bagvedliggende systemer. Du er naturligvis velkommen til at kontakte os angående at få yderligere tegn du måtte savne tilladt.

Spørgsmål og hjælp

Kontakt os gerne (på dansk eller engelsk) med spørgsmål og kommentarer v.h.a. email-linket nederst på siden.

Brugerregler

SIF er kun begrænset af få regler, og de skulle gerne være i tråd med almindelig sund fornuft.
De fuldstændige detaljer vil altid være at finde i de officielle terms of use her fra siden.