Welcome to UCPH SIF

IMPORTANT: SIF is inactive - pending formal UCPH approval

Quick Start

New to SIF?

If you haven't used SIF before you need to first

I'm already on SIF!

In case you already signed up, you can proceed with

About UCPH SIF

SIF is the Sensitive Information Facility for UCPH-Science, and is meant to be used for storing data that falls under the EU General Data Protection Regulation, and other sensitive data. SIF delivers centralized storage space for sensitive shared project files in addition to archiving of these. As a user of SIF you should be aware of the following:

  • When you create a new project the UCPH-Science legal office is automatically notified
  • Any login attempt is logged
  • Any access to data is logged along with your id, time of day and other relevant information
  • Any access pattern that is considered “suspicious” will result in a suspension of your account
You are not, under any circumstances, allowed to share your account with anybody else. If other persons need access they must use their own account.
Examples of suspicious behaviour may include:
  • Login from different internet addresses within a short time frame
  • Login from outside Denmark
  • Structured download of data
  • Any attempt to access data to which you have no privilige
Please be aware that these rules are in place to protect you as a researcher and the University in general. We try hard to make the system as easy to use as possible while still ensuring security. For now it is limited to the faculty of Science, but it may be extended to all of UCPH in the future.

Frequently Asked Questions (FAQ)

How much storage space do I have on SIF?

There's no space quota on the general SIF storage. Anything within a few tens of terabytes should be fine. We suggest that you just have a word with us if you want to store more than that.

Is my SIF Data Replicated and Backed Up?

All data on SIF is automatically replicated over multiple disks with RAID technology. We do not currently guarantee automatic and complete backup of ordinary data of your SIF projects.

How do I Transfer Entire Folders to/from SIF?

Currently SIF only supports upload/download of individual files through the web interface.

Why can't I use certain characters in file names?

SIF prevents certain characters like "< > { | } * ? [ ]" in file names. You may already have run into similar limitations when naming files on your own PC or devices. In order to provide a secure and consistent experience across different platforms, web and advanced interfaces SIF prohibits those and some more that are known to cause problems. Either because they are so-called control characters with a special potentially dangerous meaning on the storage systems or because they are known to interfere with the web interfacing and presentation. We are continuously evaluating the need for allowing more exotic characters but always with focus on not breaking existing interfaces and backends. Feel free to contact us about the possibility of allowing any additional characters that you may miss.

Questions and Support

Feel free to contact us using the email link at the bottom of the page in case you have any questions or comments (in English or Danish).

Terms of Use

SIF comes with only few restrictions and they should be in line with basic common sense.
For the complete details please refer to the official terms of use always available from here.

Velkommen til UCPH SIF

Hurtigt igang

Ny på SIF?

Hvis ikke du har en SIF konto, skal du først igennem

Jeg er allerede på SIF!

Hvis du allerede har tilmeldt dig SIF, kan du gå direkte til

Vi anbefaler at du også ser nærmere på SIF Brugervejledningen for en grundigere introduktion, med hjælp til at komme igang og få størst nytte af din konto.

Om UCPH SIF

University of Copenhagen - Sensitive Information Facility (UCPH SIF eller blot SIF) er et lager-, delings- og arkiveringssystem til sensitiv data leveret af Københavns Universitet til ansatte og studerende. I første omgang er det begrænset til Det natur- og biovidenskabelige fakultet (Science), men på længere sigt vil det muligvis blive udbredt til hele KU. SIF leverer centraliseret lagerplads til sensitive delte projektfiler samt arkiveringsfaciliteter til disse.

Ofte stillede spørgsmål (OSS)

Hvor meget plads har jeg på SIF?

Vi håndhæver ikke som sådan pladskvoter på selve SIF datalageret. Så længe vi taler datamængder op til en snes terabytes, skulle der ikke være nogen problemer. Hvis du gerne vil gemme mere end det, kan det sikkert også lade sig gøre - bare tag en snak med os om det.

Er mine SIF data replikerede og med backup?

Al data på SIF er automatisk replikeret over flere diske v.h.a. RAID-teknologi. Vi garanterer ikke i øjeblikket automatisk og fuldstændig backup af almindelige data i dine SIF projektfoldere.

Hvordan overfører jeg hele foldere til/fra SIF?

På dine SIF websider kan du kun uploade/downloade enkeltfiler, For uploade af hele foldere kan du benytte den effektive fil/folder-håndtering som beskrevet i afsnittene om Avanceret datatilgang i brugervejledningen. På den måde kan SIF tilgås som et netværksdrev så du kan benytte din almindelige filhåndtering til at kopiere hele foldere til og fra SIF.

Hvorfor er der tegn jeg ikke kan bruge i filnavne?

SIF afviser enkelte tegn så som "< > { | } * ? [ ]" i filnavne. Måske du allerede har oplevet lignende begrænsninger i navngivningen af filer på din PC eller andre enheder. For at kunne levere en sikker og ensartet brugeroplevelse på tværs af platforme, web og avancerede brugergrænseflader afviser SIF disse og visse andre som er kendt for at skabe problemer. Hvadenten det er fordi de er såkaldte kontroltegn med en speciel og potentielt skadelig betydning på lagersystemerne eller fordi de vides at forstyrre web-brug og -visning. Vi evaluerer løbende på behovet for at tillade yderligere eksotiske tegn, hele tiden under krav om hverken at skade brugergrænseflader eller bagvedliggende systemer. Du er naturligvis velkommen til at kontakte os angående at få yderligere tegn du måtte savne tilladt.

Spørgsmål og hjælp

Brugervejledningen indeholder basal information om brugen af SIF, men kontakt os gerne (på dansk eller engelsk) med spørgsmål og kommentarer v.h.a. email-linket nederst på siden.

Brugerregler

SIF er kun begrænset af få regler, og de skulle gerne være i tråd med almindelig sund fornuft.
De fuldstændige detaljer vil altid være at finde i de officielle terms of use her fra siden.